Algemene voorwaarden

Om 100 procent gratis dating.nl te kunnen gebruiken moet je instemmen met onze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van cookies. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk. Hieronder volgt wat noodzakelijk juridische blabla om jou en ons te beschermen.

Cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor adverteren en analyse. Details weergeven.

Artikel 1. Definities
1.1 100 procent gratis dating.nl is een volledig gratis datingsite die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden.
1.2 Diensten zijn de onderdelen van 100 procent gratis dating.nl die toegankelijk zijn voor leden.
1.3 Leden zijn de gebruikers van 100 procent gratis dating.nl.

Artikel 2. Toegang en registratie
2.1 Om lid te worden van 100 procent gratis dating.nl moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
2.2 Het lidmaatschap van 100 procent gratis dating.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. 100 procent gratis dating.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.
2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die integenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt 100 procent gratis dating.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart 100 procent gratis dating.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien 100 procent gratis dating.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is 100 procent gratis dating.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient 100 procent gratis dating.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.
2.6 100 procent gratis dating.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.7 100 procent gratis dating.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten  van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik
3.1 U zult 100 procent gratis dating.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via 100 procent gratis dating.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot 100 procent gratis dating.nl dient u dit zo spoedig mogelijk aan 100 procent gratis dating.nl te melden.
3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via 100 procent gratis dating.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via 100 procent gratis dating.nl beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.
3.4 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. 100 procent gratis dating.nl controleert alle profielen, en zal profielen indien nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. 100 procent gratis dating.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

Artikel 4. Privacy en bescherming
4.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van 100 procent gratis dating.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.
4.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie of het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.
4.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op 100 procent gratis dating.nl te publiceren. 100 procent gratis dating.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
4.4 100 procent gratis dating.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
4.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.
4.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt 100 procent gratis dating.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
4.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
4.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.
4.9 U verklaart dat uw inschrijving bij 100 procent gratis dating.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
4.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van 100 procent gratis dating.nl zult voordoen.
4.11 U verklaart 100 procent gratis dating.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.
4.12 U verklaart het gebruik van 100 procent gratis dating.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.
4.13 E-mailberichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door 100 procent gratis dating.nl als privé-gegevens behandeld. 100 procent gratis dating.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
4.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan 100 procent gratis dating.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.
4.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door 100 procent gratis dating.nl beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt 100 procent gratis dating.nl in staat 100 procent gratis dating.nl steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.
4.16 100 procent gratis dating.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van 100 procent gratis dating.nl kan verlopen. 100 procent gratis dating.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
4.17 Er is alles aan gedaan om 100 procent gratis dating.nl zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van 100 procent gratis dating.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
4.18 Uit veiligheidsoverwegingen logt 100 procent gratis dating.nl het IP-adres van uw computeraansluiting. 100 procent gratis dating.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 100 procent gratis dating.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.
5.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van 100 procent gratis dating.nl zijn het intellectuele eigendom van 100 procent gratis dating.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van 100 procent gratis dating.nl.
5.3 De gebruiksrechten die door 100 procent gratis dating.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij 100 procent gratis dating.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van 100 procent gratis dating.nl is strikt verboden.
5.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van 100 procent gratis dating.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de 100 procent gratis dating.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
5.5 100 procent gratis dating.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van 100 procent gratis dating.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van 100 procent gratis dating.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van 100 procent gratis dating.nl. 100 procent gratis dating.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van 100 procent gratis dating.nl en/of technische vereisten.

Artikel 6. Beëindiging
6.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website..

6.2 100 procent gratis dating.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot 100 procent gratis dating.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens 100 procent gratis dating.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die 100 procent gratis dating.nl via andere leden 100 procent gratis dating.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat 100 procent gratis dating.nl uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot 100 procent gratis dating.nl zullen onthouden.

6.3 100 procent gratis dating.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie
7.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via 100 procent gratis dating.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van 100 procent gratis dating.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. 100 procent gratis dating.nl kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. 100 procent gratis dating.nl onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door 100 procent gratis dating.nl op de site is gezet of informatie die door 100 procent gratis dating.nl aan u is overgedragen.
7.2 100 procent gratis dating.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van 100 procent gratis dating.nl. 100 procent gratis dating.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
7.3 Het gebruik van 100 procent gratis dating.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van 100 procent gratis dating.nl tegenvallen kan 100 procent gratis dating.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
7.4 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. 100 procent gratis dating.nl kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.
7.5 100 procent gratis dating.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
7.6 100 procent gratis dating.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.
7.7 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. 100 procent gratis dating.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van 100 procent gratis dating.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
7.8 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.
7.9 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. 100 procent gratis dating.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die 100 procent gratis dating.nl biedt.7.10 100 procent gratis dating.nl kan niet garanderen dat 100 procent gratis dating.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van 100 procent gratis dating.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van 100 procent gratis dating.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat 100 procent gratis dating.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.
7.11 100 procent gratis dating.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van 100 procent gratis dating.n.
7.12 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is 100 procent gratis dating.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
7.13 U vrijwaart 100 procent gratis dating.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens 100 procent gratis dating.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
7.14 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die 100 procent gratis dating.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder 100 procent gratis dating.nl personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan 100 procent gratis dating.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie 100 procent gratis dating.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.7.15 Wanneer 100 procent gratis dating.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel 100 procent gratis dating.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
7.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van 100 procent gratis dating.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
7.17 100 procent gratis dating.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. 100 procent gratis dating.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
7.18 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
7.19 100 procent gratis dating.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1 Op betrekkingen tussen u en 100 procent gratis dating.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en 100 procent gratis dating.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen; dan wel, ter keuze van 100 procent gratis dating.nl, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.